Yeejle osMe Deelee ÒeieefleHeLee®³ee ceeiee&Jej DemeleeveeosKeerue Depegvener SkeÀ yeje®emee Yeeie DeefMeef#ele ueeskeÀebveer J³eeHeuesuee Deens.

 

Hejbleg Deelee®³ee n³ee keÀeUeleosKeerue DeMeer keÀener cegues Deensle p³eebveer MeeUsle ÒeJesMe IesTve efMekeÀC³ee®eer F®íe oMe&efJeueer Deens. pejer leer cegues MeeUsle peeT ueeieueer lejer les Mew#eefCekeÀ HegmlekeÀbe®³ee efkeÀbceleer peemle Demeu³eecegUs IesT MekeÀle veener.

yengleskeÀoe Mew#eefCekeÀ mebmLee®îee ûebLeeue³eeceO³es iegCeJelleeOeejkeÀ DeeefCe iejpet ceeefnleer osCeeN³ee HegmlekeÀeb®ee keÀcelejlee Yeemeles. n³ee HeefjefmLeleercegUs cegueeb®ee JesieJesieU³ee efJe<e³eebJej %eeve ÒeeHle keÀjC³ee®eer #ecelee DeeefCe DeeJe[ keÀceer keÀjles.

 

 

n³ee keÀejCeemleJe Yeejleeleerue iejpet efJeo³eeLee&vee Mew#eefCekeÀ HegmlekeÀeb®ee HegjJeþe nesC³eemeeþer jlveefveOeerves ¬eÀemeJe&[ yejesyej Deefueyeeyee®³ee “efceMeve efceue³eve yegkeÀme “®³ee yejesyej neleefceUJeCeer kesÀu³ee®ee DeefYeceeve Deens.

 

10,000 Mew#eefCekeÀ mebmLeevee 1 efceefue³eve Mew#eefCekeÀ HegmlekesÀ ceesHeÀle JeeìHe keÀjC³ee®es n³ee Ghe¬eÀcee®es Dee³eespeve Deens.n³ee Ghe¬eÀcee®es Demes Gefo<ì Deens keÀer le©Ce Yeejleeuee efMeef#ele yeveJeCes DeeefCe l³ee®³eebceO³es Jee®eCee®eer DeeJe[ efvecee&Ce keÀ©ve l³eebvee iegCeJelleeOeejkeÀ HegmlekeÀeb®eer megefJeOee ÒeeHle keÀ©ve osCes.

The World Bank Family Network

lJeefjle HegmlekesÀ oeve keÀje mebHeke&À keÀje 022-65228930 peemleerle peemle cejeþer meeefnl³eeleerue Mew#eefCekeÀ HegmlekesÀ DeeefCe Flej kegÀþu³eener Yee<esleerue Mew#eefCekeÀ HegmlekesÀ ke=ÀHe³ee I³ee book.alibaba.com  Yesì o³ee.

 

efkeÀbJee n³ee                         022-65228930 ¬eÀceebkeÀeJej mebHeke&À keÀje. legcnebuee Deece®es keÀe³e&keÀlesx mebHegCe& ceeefnleermeeþer DeeefCe legce®³ee peJeUerue HegmlekesÀ vesC³eemeeþer legce®³ee IejeHe³e&¥le ³esC³ee®eer ceesHeÀle mesJee GHeueyOe keÀ©ve osleerue.

 

pej IejHees®e mesJee nJeer Demesue lej legce®³eepeJeU keÀceerlekeÀceer 20 HegmlekesÀ nJeerle.

 

2 jer Ghee³e³eespevee DeMeer Deens keÀer legcner keÀesCel³eener ¬eÀemeJe&[, ne³eHej efmeìer, Mee@Heme& mìe@He, keÀesìkeÀ ye´@®esme ³esLes Yesì osTve HegmlekesÀ pecee keÀ© MekeÀlee.

 

 

oeve keÀje .

 

Kindly provide details below and we will
get in touch with you.
Down Arrow

Our Partners

 • The World Bank Family Network

  Title Line

 • Pratham Education Foundation

  Title Line

 • Rotary India Literacy Mission

  Title Line

 • Ecom Express

  Title Line